Gosci: 3 | Uzytkownikow: 0 | Zarejestrowanych: 45 | Ostatni: Ala546
 Logowanie


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!
 BIP GOK OsiÄ™ciny
 Twórczość regionu
Poezja
 MiÅ‚osne
 Patriotyczne
 Egzystencjalne
 
10 ostatnich stron
 KiedyÅ› OdejdÄ…
 Na kujawskÄ… nu…
 Po drodze
 Jeszcze mam czas...
 Droga
 Poeta
 Dom
 Jak?
 UpadÅ‚y AnioÅ‚
 Po drugiej stronie
 Info
Wiersze prosimy przesyłać na adres: "GOK" ul. I WP 21, 88-220 Osięciny lub za pośrednictwem naszej strony.
Macie jakieś wątpliwości czy pytania - postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Zachęcamy do publikacji. Słowo zachęty
 Szukaj w portalu

 Teraz "czatujÄ…"

 Przejdź do czatu
 Statystyki
Użytkownicy:  Użytkownicy:
Ostatni:  Nowy dzisiaj: 0
Ostatni:  Nowy wczoraj: 0
Ostatni:  Razem: 45
Ostatni:  Ostatni:
Ala546
Użytkownicy:  Online
Użytkownicy:  Użytkownicy: 0
Gości:  Gości: 3
Razem:  Razem: 3
Użytkownicy:  Użytkownicy online
Brak użytkowników online
 Admin
 Odwiedziny
Odwiedziło nas

od 03.2007


Zespół „Kujawy Bachorne Nowe” w Osięcinach


    ZespóÅ‚ „Kujawy Bachorne Nowe” dziaÅ‚a przy gminny OÅ›rodku Kultury w OsiÄ™cinach jest zarejestrowany w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Klubów Seniora z siedzibÄ… w Bydgoszczy. PowstaÅ‚ z podziaÅ‚u zespoÅ‚u „Kujawy Bachorne”. W roku 2010 zmieniono zarzÄ…d i nazwÄ™. CzÅ‚onkowie zespoÅ‚u w wiÄ™kszoÅ›ci z folklorem Kujaw zwiÄ…zani sÄ… od 19 lat. Jest zespoÅ‚em folklorystycznym – autentycznym. Inicjatorem powstania zespoÅ‚u a zarazem Klubu Seniora jest p. Alina Matuszewska, przy wspóÅ‚pracy pozostaÅ‚ych czÅ‚onków zespoÅ‚u. W skÅ‚ad zarzÄ…du wchodzÄ…:

Alina Matuszewska – przewodniczÄ…ca
ZbysÅ‚aw Balcerowski – z-ca PrzewodniczÄ…cej
MirosÅ‚awa Pakulska – Skarbnik
Halina PÅ‚oszaj – Sekretrz
StanisÅ‚aw Kubiak – CzÅ‚onek ZarzÄ…du

ZespóÅ‚ skÅ‚ada siÄ™ z 21 osób, w tym 4 czÅ‚onków kapeli. ZespoÅ‚em kieruje p. Alina Matuszeska, natomiast kierownikiem kapeli jest p. Roman MrówczyÅ„ski. GrupÄ™ Å›piewajÄ…co-tanecznÄ… tworzÄ…:

Alina Matuszewska – przewodniczÄ…ca
Zenon Matuszewski
Mirosława Pakulska
Antoni Pakulski
Czesława Balcerowska
Zbysław Balcerowski
Stanisława Rosiak
Rmuald Lewandowski
Barbara Roszak
Maria Kubiak
Janusz Przekwas
Mirosława Polak
Henryk Polak
Czesława Bogatko
Jan Bogatko
Sabina Kuźmińska
Cezary Krzanowski
W skład kapeli wchodzą:
Roman MrówczyÅ„ski – akordeon – kierownik kapeli
StanisÅ‚aw Kubiak – trÄ…bka
StanisÅ‚aw DogoÅ„ski – skrzypce
Józef Roszak – bÄ™benek
Tj. 9 paÅ„ oraz 12 panów

    ZespóÅ‚ powstaÅ‚ przede wszystkim z myÅ›lÄ… o kultywowaniu i zachowaniu dawnych tradycji i zwyczajów kujawskich. W programie swym skupiony jest na pieÅ›niach i taÅ„cach kujawskich, widowiskach i obrzÄ™dach odbywajÄ…cych siÄ™ dawniej na Kujawach. ObrzÄ™dy takiej jak: „Wesele na Kujawach”, Wieczór Andrzejkowy, „Noc KupaÅ‚y”, PodkozioÅ‚ek na Kujawach (Maszkary Kujawskie), Wywożenie żyÅ„cowych na Kujawach, PrzywoÅ‚ywki wielkanocne, Obieranie na Króla Pasterzy (Zielone ÅšwiÄ…tki), ObrzÄ™d dożynkowy (Dożynki na Kujawach). Natomiast piosenki i taÅ„ce wykonujemy w oparciu o wydanie O. Kolberga i innych twórców ludowych, np.
- „SzumiÄ… w Å‚Ä…kach olszyny, a przy drogach topole
- Przyjdźże do mnie mój JasieÅ„ku przyjdźże do mnie chÅ‚opolek itd.”

Niejednokrotnie siÄ™ga również po repertuar daleko odbiegajÄ…cy od ludowego, np. piosenki biesiadne, kolÄ™dy, pieÅ›ni patriotyczne itp.

Kapela w 4 osobowym skÅ‚adzie posiada repertuar na różnego rodzaju uroczystoÅ›ci: pikniki, spotkania plenerowe, wieczorki taneczne, wesela itp.

ZespóÅ‚ bierze udziaÅ‚ w różnego rodzaju przeglÄ…dach, festiwalach na terenie caÅ‚ego kraju i za granicÄ…. Tradycja zespoÅ‚u jest skÅ‚adanie wizyt w szkoÅ‚ach. Domach Pomocy SpoÅ‚ecznej zawsze w peÅ‚nej folklorystycznej gali.

Organizuje również spotkania z okazji Dnia Matki, dnia Kobiet, dnia Seniora itp.

Ponadto zespóÅ‚ bierze aktywny udziaÅ‚ w wielu wydarzeniach kulturalnych swojego kraju (Dożynki, ÅšwiÄ™ta koÅ›cielne, wieczornice itp.) czÅ‚onkowie zespoÅ‚u szczególna uwagÄ™ przywiÄ…zujÄ… do autentyzmu prezentowanych utworów i obrzÄ™dów.

W roku 2010 – zespóÅ‚ wystÄ…piÅ‚ w 15 różnego rodzaju przeglÄ…dach, konkursach i spotkaniach okolicznoÅ›ciowych otrzymujÄ…c wiele nagród i wyróżnieÅ„ m.in.:

- na Wojewódzkim PrzeglÄ…dzie ARS w Åšwieciu
- Święto Dzielnicy Bielany w Warszawie
- 25 jubileuszowy PrzeglÄ…d ZespoÅ‚ów Artystycznych w Sitnicy
- przeglÄ…d ZespoÅ‚ów Ludowych woj. kuj-pom Koneck
- Muzeum KÅ‚óbka
- XVII Woj. PrzeglÄ…d Dorobku Klubów Seniora Raciążek
- XXIX PrzeglÄ…d Artystyczny Ruchu Seniorów „O zÅ‚oty Zegar Czasu” Aleksandrów Kuj.
- PrzeglÄ…d Kapel i ZespoÅ‚ów Ludowych Å»nin.


W roku 2011 zespóÅ‚ braÅ‚ udziaÅ‚ w 25 różnego rodzaju przeglÄ…dach i festiwalach, konkursach, imprezach okolicznoÅ›ciowych takich jak:

- Spotkania Noworoczne, z okazji dnia Kobiet, z okazji dnia Seniora, z okazji Dania Babci i Dziadka itp.
- ToruÅ„ - UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski – otwarcie sezonu turystycznego
- XXVI Art6ystyczny PrzeglÄ…d Klubów Seniora – Sitnica
- ObrzÄ™d Nocy ÅšwiÄ™tojaÅ„skiej KÅ‚óbka, CzoÅ‚owo
- XXXX Spotkanie z folklorem Kujaw i Ziemi DobrzyÅ„skiej – Ciechocinek zespóÅ‚ otrzymaÅ‚ 3 miejsce, natomiast skrzypek wyróżnienie
- XVIII wojewódzki PrzeglÄ…d Dorobku Artystycznego Klubów Seniora Raciążek
- Wyjazd do Niemiec z okazji MiÄ™dzynarodowego Roku Wolontariatu – do Wahrenholz
- XV Ogólnopolski PrzeglÄ…d TwórczoÅ›ci Artystycznej Seniorów „Babie Lato” w Bydgoszczy. Za twórczość artystycznÄ… nagrodzono 2 czÅ‚onków zespoÅ‚u p. MirosÅ‚awÄ™ PakulskÄ… i Romualda Lewandowskiego .
- XXX PrzeglÄ…d Dorobku Artystycznego Seniorów „ZÅ‚oty Zegar Czasu” Aleksandrów Kuj.

„ZÅ‚oty Zegar Czasu” – NagrodÄ™ Grand Pri otrzymaÅ‚ zespóÅ‚ solista Roman MrówczyÅ„ski zdobyÅ‚ I miejsce, Sylwester GÄ…siorowski otrzymaÅ‚ wyróżnienie

- przeglÄ…d zespoÅ‚ów i Kapel Ludowych Å»nin
- udziaÅ‚ w pikniku organizowanym przez AgencjÄ™ Restrukturyzacji Rolnictwa – Warszawa
- udziaÅ‚ z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych z udziaÅ‚em wojewody Bydgoskiego w Bydgoszczy

Rok 2012 zaowocował 34 występami i spotkaniami m.in.:

- udziaÅ‚ w koncercie z okazji „wielkiej Orkiestry ÅšwiÄ…tecznej Pomocy”
- spotkanie noworoczne z władzami Gminy, PKSP we
Włocławku oraz Członkami Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego
- spotkanie młodzieżą ze szkoły w Brześciu Kuj. z okazji Dania Babci i Dziadka
- wyjazd do Bydgoszczy na podsumowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci artystycznej Klubów Seniora „Laur Seniora” za 2011r.
- wyjazd do WÅ‚ocÅ‚awka WCK – Inspiracje Artystyczne
- udziaÅ‚ w XV woj. PrzeglÄ…dzie Art. Ruchu Seniorów 2012r. – Bydgoszcz zespóÅ‚ uzyskaÅ‚ akredytacjÄ™ na Ogólnopolskie PrzeglÄ…d ARS w Bydgoszczy
- XXVII PrzeglÄ…d zespoÅ‚ów Artystycznych Klubów Seniora Sitnica 2012
- udziaÅ‚ w XXXXI spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi dobrzyÅ„skiej – Ciechocinek (w.w. PrzeglÄ…dzie zespóÅ‚ zajÄ…Å‚ III miejsce)
- XII PrzeglÄ…d ZespoÅ‚ów Ludowych Koneck 2012
- artystyczne spotkanie ZespoÅ‚ów Ludowych Pakość 2012
- wyjazd zespoÅ‚u do Niemiec; reaktywacja umowy o wspóÅ‚pracy powiatu Radziejów z Gemeinde Wahrenholz
- uroczyste spotkanie w GOK CzÅ‚onków zespoÅ‚u z delegacjÄ… z Niemiec z Gemeinde Wahrenholz oraz przedstaw. WÅ‚adz gminy, powiatu oraz Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego
- XIX Woj. PrzeglÄ…d Dorobku Klubów Seniora Raciążek 2012.
- Muzeum KÅ‚óbka – obrzÄ™d Wesele na Kujawach
- UdziaÅ‚ w XV Ogólnopolskim PrzeglÄ…dzie Artystycznym Ruchu Seniorów ARS 2012 Bydgoszcz. ZespóÅ‚ zostaÅ‚ nagrodzony, otrzymujÄ…c również zaproszenie do udziaÅ‚u w koncercie laureatów.
- XXXI PrzeglÄ…d Artystyczny Ruchu Seniorów „O ZÅ‚oty Zegar Czasu” Aleksandrów Kuj. ZespóÅ‚ zajÄ…Å‚ I miejsce.
- JesieÅ„ na PaÅ‚ukach – Å»nin 2012
- nagranie telewizji Bydgoszcz do programu telewizyjnego „Agroregion”
- udziaÅ‚ w II Ogólnopolskim Festiwalu ZespoÅ‚ów Folklorystycznych „O Kujawski Wianek” – WÅ‚ocÅ‚awek. ZespóÅ‚ otrzymaÅ‚ wyróżnienie.

W roku 2013 zespóÅ‚ wystÄ…piÅ‚ w 34 przeglÄ…dach, festiwalach i różnego rodzaju spotkaniach m.in.

- udział zespołu w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- rozstrzygniÄ™cie konkursu „O Laur Seniora” w Bydgoszczy
- spotkanie zespołu z zaprzyjaźnionym Klubem Seniora dzielnicy Bielany w Warszawie
- I Festiwal ZespoÅ‚ów Folklorystycznych w GOK OsiÄ™ciny
- XXXXII Skopania z folklorem Kujaw i Ziemi DobrzyÅ„skiej Ciechocinek. I Nagroda w kategorii obrzÄ™dów
- XXVIII Zlot ZespoÅ‚ów Artystycznych Klubów Seniora w Sitnicy
- udział w spotkaniu dożynkowym w Pałacu Prezydenckim w Ciechocinku z najlepszymi rolnikami woj. Kuj-Pom.
- XX wojewódzki PrzeglÄ…d Dorobku Klubów Seniora Raciążek
- „Babi Lato” Bydgoszcz – za caÅ‚oksztaÅ‚t dziaÅ‚alnoÅ›ci i twórczoÅ›ci rÄ™kodzieÅ‚a zespóÅ‚ zostaÅ‚ nagrodzony
- XXXII PrzeglÄ…d Artystyczny Ruchu Seniorów „O ZÅ‚oty Zegar Czasu” Aleksandrów Kuj. ZespóÅ‚ zajÄ…Å‚ I miejsce.
- spotkanie zespołu z zaprzyjaźnionymi samorządowcami z Wahrenholz z Niemiec oraz przedstawicielami Starostwa i Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu.
- PrzeglÄ…d ZespoÅ‚ów i Kapel Ludowych „JesieÅ„ na PaÅ‚ukach” – Å»nin
- X CheÅ‚miÅ„skie Spotkanie Klubów Seniora „ZÅ‚oty Jesienny Liść”
- PrzeglÄ…d ZespoÅ‚ów Ludowych „ O Kujawski Wianek” WÅ‚ocÅ‚awek

ZespóÅ‚ przywiÄ…zuje wielka staranność i duże zaangażowanie do każdego wystÄ™pu. Niemniej jednak gÅ‚Ä™boko w sercach naszych zapadajÄ… spotkania w Domach Pomocy SpoÅ‚ecznej dla ludzi chorych, cierpiÄ…cych i niepeÅ‚nosprawnych. NajwiÄ™kszÄ… dla zespoÅ‚u nagrodÄ… sÄ… ich uÅ›miechniÄ™te twarze.

ZespóÅ‚ planuje dalsze kultywowanie kultury i zwyczajów kujawskich, udziaÅ‚ w przeglÄ…dach i festiwalach, wiÄ™ksza wspóÅ‚pracÄ™ z mÅ‚odzieżą w szkoÅ‚ach.
W miarę możliwości mimo iż jesteśmy Klubem Seniora czynić starania o pozyskiwanie młodzieży do zespołu.


array(8) { ["version"]=> string(3) "2.1" ["state"]=> string(1) "3" ["description"]=> string(27) "Add html pages to your site" ["displayname"]=> string(9) "htmlpages" ["regid"]=> string(1) "0" ["directory"]=> string(9) "htmlpages" ["type"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(9) "htmlpages" }